Regulamin

 • OBOWIĄZKI:
 • Dbanie o dobre imię szkoły.
 • Przestrzeganie regulaminu, który automatycznie po podpisaniu umowy zostaje zaakceptowany.
 • Powiadamianie instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.
 • Punktualne przybywanie na zajęcia.
 • Wcześniejsze powiadomienie instruktora o swojej nieobecności na zajęciach.
 • Powiadomienie instruktora o udziale w innych przedsięwzięciach, nie organizowanych przez szkołę.
 • Utrzymywanie porządku w miejscach prowadzenia zajęć.
 • Nie ma w szkole pojęcia „rywal lub konkurencja”- jesteśmy jednością. Obowiązuje tolerancja i zrozumienie, zarówno w sukcesach, jak i porażkach.

 

 • ZAPEWNIAMY:
 • Udział w wyznaczonych zajęciach wg planu (jedynie w przypadku terminowego regulowania opłat za zajęcia).
 • Aktywny udział w organizowanych przez szkołę imprezach.
 • Możliwość udziału w zgrupowaniach, obozach i warsztatach artystycznych.
 • Udział w występach publicznych za zgodą instruktora.
 • Możliwość korzystania z sal prób w czasie wolnym za zgodą dyrektora.
 • Kawę i herbatę!
 • OPŁATY:
 • Opłaty za zajęcia uiszczamy z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Obowiązuje opłata stała, bez względu na wypadającą liczbę zajęć w miesiącu.
 • Każdy uczeń ma obowiązek przed odejściem ze szkoły uregulować zaległe opłaty. Brak wpłat będzie egzekwowany sądownie wraz z ustawowymi odsetkami.
 • ZAKAZ:
 • Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i sprzęcie audio.
 • Wchodzenia na salę bez obecności instruktora.
 • Niszczenia sprzętu, mebli, luster, drążków i powierzchni należących do szkoły. Za zniszczenia uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną lub finansową.
 • POZOSTAŁE:
 • Ubezpieczenie we własnym zakresie.
 • Biorąc udział w konkursach, festiwalach lub turniejach reprezentujesz siebie, pozostałych członków grupy, instruktora i całą szkołę.